• <rp id="7e7ez"></rp><tbody id="7e7ez"><pre id="7e7ez"></pre></tbody>

  <tbody id="7e7ez"></tbody>

   1. <rp id="7e7ez"></rp>

     <tbody id="7e7ez"><pre id="7e7ez"></pre></tbody>
     <button id="7e7ez"><object id="7e7ez"></object></button>
     1 2 3 4 5

     Gi?i thi?u v?

     Gi?i thi?u v?

     Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng

     Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng là m?t ??i h?c tr?ng ?i?m thu?c t?nh Qu?ng ??ng, là m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao mang ??m ??c s?c qu?c t? hoá, là m?t c? s? quan tr?ng trong l?nh v?c ?ào t?o nhan tài qu?c t? hoá, nghiên c?u ng?n ng? - v?n hoá, ngo?i th??ng và chi?n l??c qu?c t? ? vùng Hoa Nam. Hi?n có sinh viên h? chính quy 20454 ng??i, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh h?n 2000 ng??i, sinh viên cao ??ng, tu nghi?p có vi?c làm và l?u h?c sinh n??c ngoài h?n 13 nghìn ng??i. 

     L?ch s? c?a tr??ng

     Ti?n than c?a tr??ng là H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau. H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau ???c thành l?p vào n?m 1965, là m?t trong ba tr??ng ??i h?c và vi?n tr?c thu?c B? Giáo d?c. H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau ???c thành l?p vào n?m 1980, tr?c thu?c B? Ngo?i th??ng (nay là B? Th??ng m?i), là m?t trong nh?ng tr??ng m? ??u xay d?ng ngành h?c kinh t? và th??ng m?i qu?c t?. Tháng 6 n?m 1995, H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau sát nh?p thành tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng. Tháng 10 n?m 2008, H?c vi?n cao ??ng Tài chính - Kinh t? Qu?ng ??ng sát nh?p vào tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng.

     Ba khu tr??ng

     Tr??ng n?m ? Qu?ng Chau - m?t thành ph? lich s? v?n hoá n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, c?ng là trung tam kinh t? c?a vùng Hoa Nam, t?t c? ba khu ..........more>>

     Ca?c ??n v? gia?ng da?y

     Ca?c ??n v? nghiên c??u khoa ho?c

     Giao l?u qu?c t?

     Tr??ng kh?ng ng?ng t?ng c??ng giao l?u h?p tác v? giáo d?c qu?c t? toàn di?n. Cho ??n nay, ?? xay d?ng quan h? giao l?u h?p tác v?i h?n 190 ??i h?c và c? c?u h?c thu?t, v?n hoá trong h?n 32 qu?c gia và khu v?c g?m M?, Anh, Pháp, ??c, Tay Ban Nha, Y, Ca-na-?a, úc, Nh?t, Nga, Vi?t Nam, Ma-lai-xia, In-??-nê-xia, Thái Lan, Hàn Qu?c, Chi-li, Cu-ba, Mê-hi-c? và H?ng K?ng, áo M?n, ?ài Loan. ?? m? 3 H?c vi?n Kh?ng T? ? n??c ngoài là H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Sapporo Nh?t B?n, H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Ural Nga, H?c vi?n Kh?ng T? Thiên chúa giáo St. Mary Pê-ru.

     Th?ng tin ph?c v?

    1. Phòng Qu?n lí sinh viên: 86-020-36204409, 86-020-39328009
    2. Phòng Qu?n lí sau ??i h?c: 86-020-36207044, 86-020-39328072
    3. Phòng Giáo v?: 86-020-36209420, 86-020-39328937
    4. Phòng Tuy?n sinh: 86-020-36204310
    5. Trung tam h??ng nghi?p: 86-020-36209532,86-020-39328002
    6. Phòng Giao l?u và h?p tác Qu?c t?: 86-020-36207047, 86-020-39328198
    7. Phòng th? kí c?a H?i C?u sinh viên, ?y ban qu?n tr?, Qu? Phát tri?n giáo d?c: 86-020-36209995
    8. H?c vi?n Giáo d?c Th??ng xuyên và c?ng khai: 86-020-36207225
    9. H?c vi?n Qu?c tê: 86-020-36207152
    10. H?c vi?n Giáo d?c L?u h?c sinh: 86-020-36207141,86-020-36207142
    11. 天天干天天日网